Дисципліна спрямована на формування визначених освітньо-професійною програмою загальних та фахових компетентностей, здатності виявляти та ефективно розв’язувати складні спеціалізовані та наукові задачі і практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту за допомогою сучасних інформаційних технологій. Обсяг дисципліни – 4 кредити ЄКТС. Основні теми: «Основи теорії спортивних вимірів». «Вступ в математичну статистику. Вибірковий метод». «Статистичне оцінювання». «Перевірка статистичних гіпотез». «Елементи кореляційного і регресійного аналізу». «Елементи дисперсійного аналізу». Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів поточного контролю та заліку.