Дисципліна спрямована на формування визначених освітньо-професійною програмою загальних та фахових компетентностей, зокрема, здатності застосовувати знання, вміння та навички під час практичного вирішення професійних завдань у різних суб’єктах сфери фізичної культури і спорту, зокрема у фізичному вихованні.

Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів із  категоріями та поняттями, що визначатимуть зміст  публічного управління, менеджменту та маркетингу; структурою публічних правовідносин та системою суб’єктів та об’єктів публічного управління у сфері фізичної культури і спорту; видами, рівнями, функціями, принципами та методами спортивного менеджменту, його сучасними технологіями; основами професійного менеджменту, управління персоналом фізкультурно-спортивної організації; суб’єктами та об’єктами маркетингових відносин у сфері фізичної культури і спорту; ринком, видами, потребами та особливостями формування попиту на фізкультурно-оздоровчі послуги, основами маркетингу споживача; технологією  позиціонування фізкультурно-оздоровчих послуг на ринку.

Обсяг дисципліни – 3 кредити ЄКТС. Основні теми: «Система публічного управління у сфері ФКіС»; «Технологія спортивного менеджменту», «Менеджмент професійного спорту»; «Ринок фізкультурно-оздоровчих послуг в системі маркетингу». Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів поточного контролю та заліку.

Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів із  системою суб’єктів (фізичних та юридичних осіб публічного та приватного права) та структурою правовідносин між ними у сфері фізичної культури і спорту; правовим статусом державних органів, громадських об’єднань (організацій); нормативними документами, що регламентують їх діяльність у сфері фізичної культури і спорту; основними категоріями та поняттями, що використовуються в професійній діяльності у сфері фізичної культури і спорту, їх тлумаченням в законодавчих та підзаконних актах; правовими основами організації проведення спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, діяльності спортивних шкіл усіх видів, їх правовим статусом; правовими основами олімпійського, паралімпійського, дефлімпійського руху в Україні; основами правового механізму фінансового та господарчого забезпечення діяльності у сфері фізичної культури і спорту.

Обсяг дисципліни – 3 кредити ЄКТС. Основні теми: «Правове забезпечення діяльності державних та громадських суб’єктів у сфері ФКіС»; «Правове забезпечення організації проведення спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів», «Правовий статус спортсмена і тренера». Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів поточного контролю та заліку.

Дисципліна спрямована на розвиток мислення, що сприятиме свідомому розв’язанню проблем економічного характеру, які можуть виникнути в майбутній професії, формування знань про типові економічні явища, матеріально-технічну базу галузі, її фінансування та організацію діяльності, ознайомлення з нормативними фінансовими документами підприємства галузі “Фізична культура і спорт”, вивчення ринку галузі “Фізична культура і спорт”, об’єктів і суб’єктів ринкових відносин.

Обсяг дисципліни – 3 кредити ЄКТС. Основні теми: «Ринок праці в галузі «Фізичного виховання і спорту»; «Економічні аспекти організації праці робітників фізичного виховання і спорту», «Фінансування фізичної культури і спорту в Україні.». Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів поточного контролю та заліку.

Дисципліна спрямована на формування визначених освітньо-професійною програмою загальних та фахових компетентностей, здатності виявляти та ефективно розв’язувати складні спеціалізовані та наукові задачі і практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту за допомогою сучасних інформаційних технологій. Обсяг дисципліни – 3 кредити ЄКТС. Основні теми: Інформаційні технології в освітньому процесі вузів фізичної культури і спорту; використання мережі Інтернет та автоматизованих  інформаційно-пошукових систем для забезпечення науково-дослідницької діяльності фахівця з фізичного виховання і спорту;  прикладне програмне забезпечення для обробки матеріалів магістерських робіт; Застосування Web-технологій у практичній діяльності фахівця з фізичного виховання і спорту.

Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів поточного контролю та екзамену.