Навчальна дисципліна "Організація рятувальних робіт на водоймах (плавання)" пропонує вивчення прикладного плавання як ключового елементу рятувальних операцій у водних середовищах. Курс включає в себе вивчення різних способів прикладного плавання та методів вдосконалення техніки плавання, зокрема кроля на грудях, кроля на спині та брасу на грудях. Значна увага приділяється також техніці пірнання. Програма курсу розроблена з метою підготовки студентів до ефективної участі у рятувальних операціях на водоймах, забезпечуючи їх навичками та знаннями для безпечного та професійного використання водних ресурсів.

 

 

Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів із змістом правовідносин у сфері туризму; державними та міжнародними нормативно-правовими актами, якими регулюється сфера туризму; засвоєння студентами змісту правових категорій та понять, визначення  правового статусу суб'єктів туристичних правовідносин, порядку та сутності легалізації суб'єктів туристичної діяльності; здійснення аналізу правового механізму договірних відносин у сфері туризму та забезпечення безпеки суб'єктів туристичних правовідносин;   визначенню організаційно-правових засад організації активного туризму, окремих його видів з урахуванням особливостей регіону України;  засвоєння студентами нормативного порядку організації та проведення спортивних змагань з активного туризму; ознайомлення із правовим механізмом захисту прав учасників туристичних відносин та підстав юридичної відповідальності.

Обсяг дисципліни – 3 кредити ЄКТС. Основні теми: «Нормативне регулювання туристичної діяльності»; «Суб'єкти туристичних відносин»; «Основи стандартизації, сертифікації та ліцензування у сфері туризму»; «Нормативне регулювання  організації проведення спортивних змагань з активного туризму»; «Договірні відносини у сфері активного туризму»; «Нормативне регулювання забезпечення безпеки активного туризму».

Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів поточного контролю та заліку.

Робоча програма освітнього компонента Організація обслуговування в готелях та туристичних комплексах  для здобувачів освіти освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за галуззю знань 24 Сфера обслуговування  спеціальності 242 Туризм і рекреація.

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері туризму  і рекреації або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів системи наук, які формують туризмознавство, та може характеризуватися певною невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях.