Анотація дисципліни. Вивчення питань забезпечення безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту при виконанні професійних обов’язків є невід’ємною складовою професії фахівців галузі туризму і рекреації,  формування у них професійних компетентностей. Навчальна дисципліна  «Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільного захист» формує в майбутніх фахівцях вміння та компетенції для забезпечення безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту працівників, населення та територій з урахуванням досягнень  науково-технічного прогресу, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки. Результати навчання полягають у вміння  виявляти  при професійній діяльності умови, причини і наслідки негативної дії шкідливих та небезпечних факторів на організм працюючих, оцінювати ступінь безпечності умов праці,  обладнання, інвентарю та обладнання  в галузі туризму і рекреації, та здійснювати визначення необхідності і достатності заходів із безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту і їх розробку.

Анотація дисципліни. Вивчення питань забезпечення безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту при виконанні професійних обов’язків є невід’ємною складовою професії фахівців галузі туризму і рекреації,  формування у них професійних компетентностей. Навчальна дисципліна  «Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільного захист» формує в майбутніх фахівцях вміння та компетенції для забезпечення безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту працівників, населення та територій з урахуванням досягнень  науково-технічного прогресу, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки. Результати навчання полягають у вміння  виявляти  при професійній діяльності умови, причини і наслідки негативної дії шкідливих та небезпечних факторів на організм працюючих, оцінювати ступінь безпечності умов праці,  обладнання, інвентарю та обладнання  в галузі туризму і рекреації, та здійснювати визначення необхідності і достатності заходів із безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту і їх розробку.

Програма вивчення освітнього компонента Вступ до спеціальності «Туризм та основи туризмознавства» складена у відповідності до освітньо- професійної програми https://drive.google.com/file/d/1HaP5L-UIhYZvb5E5_HL5VSgkiQB9OpW3/view підготовки освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра спеціальності 242. Туризм і рекреація.

Освітній компонент слугує базовою основою для вивчення в подальшому фахових дисциплін та допомагає здобувачу освіти зрозуміти фундаментальні основи майбутньої професії.

До змісту ОК.СК 5 входить  наступний матеріал, який складає основу знань туристичної діяльності: «Історія розвитку туризму», «Основні теоретичні поняття в туризму та їх визначення», «Регулювання туристичної діяльності», «Класифікація форм та видів туризму», «Класифікація та характеристика підвидів туризму», «Безпека організації активних форм туризму», «Діяльність туристичного підприємства», «Характеристика діяльності туристичних фірм», «Принципи формування програм перебування туристів», «Страхування в туризмі та його технологічний процес»

 https://drive.google.com/drive/folders/1ygns4SP1uRtmxc0tvKPq2MkrjKlWikbE

Кожна тема  освітнього компонента супроводжується питаннями для  самоконтролю,  тестовими  завданнями,  питаннями  для  обговорення  й  практичними завданнями для здобувачів фахової перед вищої  освіти,  термінами  й списками  рекомендованої літератури.

Структуру та зміст курсу побудовано на розумінні туризму як суспільного феномену, складної соціо-економічної системи, яка охоплює географічні, соціокультурні, екологічні, економічні, організаційно-правові аспекти, процеси і явища, пов’язані з комфортним та безпечним подорожуванням. Предметна область містить знання з географії та історії туризму, туристичного краєзнавства і країнознавства, організації туризму та екскурсійної діяльності, транспортного обслуговування, інформаційних систем і технологій в туризмі, економіки туризму, правового регулювання та безпеки туристичної діяльності.

Вивчення даної дисципліни дозволяє оволодіти знаннями щодо  географічних особливостей розвитку туризму як  окремих регіонів України так i світу загалом. Ознайомитись із впливом географічних чинників на розвиток туристичного комплексу.

Анотація: Освітній компонент "Організація рятувальних робіт на водоймах (плавання)" є обов’язковим елементом програми спеціальності 242 Туризм і рекреація/Travel, tourizm and leisyre у фаховому коледжі фізичного виховання. Цей компонент розроблено з метою надання здобувачам освіти фундаментальних знань, навичок та навичок, необхідних для безпечного плавання та вміння впоратися з рятувальними ситуаціями на воді.

Програма цього освітнього компоненту включає в себе широкий спектр тем, що охоплюють історію розвитку плавання, правила безпеки та поведінки в басейні, різні техніки плавання (у тому числі кроль на грудях, кроль на спині, брас, інші), особливості стартів і поворотів, а також індивідуальні рятувальні методи.

Мета освітнього компоненту полягає в:

1.                          Підготовці здобувачів освіти до використання водних ресурсів у туристичній та рекреаційній діяльності.

2.                          Забезпеченні здобувачів освіти фундаментальними знаннями про історію та розвиток плавання.

3.                          Формуванні вмінь та навичок плавання різними стилями, що важливо для їхньої фізичної підготовки та безпеки на воді.

4.                          Навчанні ефективним стратегіям поведінки в басейні та інших водоймах для запобігання аваріям та допомоги іншим у випадку небезпеки.

5.                          Розвитку навичок рятування та наданні індивідуальних рятувальних методів для надання допомоги потерпілим на воді.

Цей освітній компонент сприяє розвитку фізичних, психологічних і соціальних навичок здобувачів освіти, розширює їх можливості для туристичної та рятувальної діяльності, і важливий для підвищення рівня безпеки та вміння реагувати на надзвичайні ситуації на воді.