Програма навчальної дисципліни «Фізика і астрономія» призначена для організації навчання фізики та астрономії у вищих навчальних закладах І – ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахових молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти. Програма розроблена на основі Державного стандарту базової і неповної загальної середньої освіти з урахуванням особливостей підготовки молодших спеціалістів.

Фізика та астрономія є фундаментальними науками, що вивчають загальні закономірності перебігу природних явищ, закладають основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи і дають загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу. Крім наукового  вони мають важливе соціокультурне значення і є сьогодні невід’ємною складовою культури людської цивілізації, рушійною силою науково-технічного та соціально-економічного прогресу. Сучасна фізика виступає  теоретичною основою сучасної техніки і технологій, а астрономія розкриває сутність пізнання матерії та Всесвіту, що й визначає освітнє, світоглядне та виховне значення навчального предмета «Фізика і астрономія».

Зміст навчального матеріалу з фізики і астрономії зосереджений на тих питаннях, які поглиблюють раніше здобуті знання і вміння. В основній школі вивчається базовий курс фізики, що закладає основи фізичного знання на явищному (феноменологічному) рівні. Початкові знання з астрономії в основній школі здобуваються в курсі «Природознавства» 5 класу, а також під час вивчення міжпредметних тем на уроках географії й фізики.

Курс дисципліни «Фiзика і астрономія» є продовженням першого етапу природничої освіти основної школи, що  забезпечує ознайомлення  з проявами фізичних і астрономічних явищ природи. Забезпечує:

-          оволодiння елементарними навичками їх пізнання, формування початкових уявлень про природничо-наукову картину свiту, сутнiсть наукового пiзнання засобами фiзики й астрономії;

-         опанування фундаментальними науковими фактами, основними поняттями i законами з фiзики, розвитком фундаментальних iдей i принципiв, початковими відомостями про планету Земля, Сонячну систему, Землю i Мiсяць, освоєння космосу тощо.